Acasa / Primaria Repedea / Anunț – 2 posturi scoase la concurs

Anunț – 2 posturi scoase la concurs

Primăria comunei Repedea, reprezentată legal de Miculaiciuc loan , in calitate de primar publică urmatorul :

ANUNT

Prin care aduce la cunostinta publică faptul că, organizează concurs/examen, pentru recrutare în vederea ocupării a 2 (două) funcţii publice de execuţie în cadrul aparatului propriu de specialitate a primarului după cum urmează :

1.-Consilier — clasa l, grad profesional PRINCIPAL în cadrul Compartimentului d Achiziţii publice, COD COR post, 214946 post rămas vacant.
Condiţiile cumulative pentru a participa la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante sunt:
-Vechime -5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal

2.- Consilier clasa 1, grad profesional ASISTENT în cadrul Compartimentul financiar-contabil, COD COR post, 331302, post ramas vacant în urma decesul funcţionarului public
Condiţiile cumulative pentru a participa la concursul/examenul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier clasa l, grad profesional ASISTENT în cadrul Compartimentului financiar-contabil, :
-Vechime -1 (un an) în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa I,
-să îndeplinească condiţiile prevăzute de art 54 din Legea 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată 2.
-studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă, următoarele specializări : stiinţe economice s-au echivalente;

Concursul se desfăşoară în data de 07 Decembrie 2018 , ora 11:00, proba scrisă şi în data de 10 Decembrie 2018, ora 11:00 proaba de interviul, cu respectarea HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare .

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a 111-a, la sediul Primăriei comunei Repedea, nr. 98, judeţul Maramureş.
Dosarele de înscriere trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H. G. nr 611/2008, modificată şi completata de H.G. nr 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei comunei Repedea, Judeţul Maramures.

Concursul se va desfasura la sediul primariei Repedea, nr 981, iudetul Maramure. în data de  07 Decembrie 2018 proba scrisă şi respectiv 10 Decembrie 2018 proba interviu
1.Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de as 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările completarile ulterioare;

  • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  • are vârsta de minimum 18 ani
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  • Indeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publicâ;
  • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
  • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în Iegătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

CONDITII SPECIFICE
-studii superioare de lunqă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalent in  domeniul stiintelor economice sau echivalente ;

Dosarul de inscriere va cuprinde :

formularul de înscriere prevăzut in anexa nr. 3 ia H.G.nr611/2008
copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupăriifuncţiei publice;
cazierul judiciar;
adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. 1n acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţi sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Observaţii suplimentare:

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a la sediul Primăriei comunei Repedea, nr. 98, judeţul Maramures, respectiv pana la data de 27 Noiembrie 2018, ora 16:00

Bibliografie :

Constitutia României ,republicata ;

Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

Lasă un răspuns